Algemene voorwaarden

Versie september 2022

Artikel 1: Definities

1. Pixels by Es: Pixels by Es, gevestigd te Putten onder KvK nr. 66202655, www.pixelsbyes.nl.

2. Klant: degene met wie Pixels by Es een overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

3. Partijen: Pixels by Es en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

5. Offerte: alle aanbiedingen van Pixels by Es aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

6. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Pixels by Es en de klant.

7. Opdracht: de dienst of het product dat door Pixels by Es geleverd zal worden.

8. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

9. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.

10. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

11. Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Pixels by Es.

2. Pixels by Es is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Pixels by Es zoveel mogelijk vooraf met u bespreken.

3. Bij afname van producten en/of diensten van Pixels by Es gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze algemene voorwaarden. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat, schriftelijk en vóórdat de fotoshoot plaatsvindt, kenbaar maken.

Artikel 3: Aanvaarding

1. U dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien u dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Pixels by Es werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Pixels by Es houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Pixels by Es onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Pixels by Es is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4: Fotoshoot

1. U heeft voor Pixels by Es gekozen omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt. Pixels by Es zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in de stijl waarin Pixels by Es gebruikelijk werkt.

2. De uitvoering van de opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door u.

3. Indien u er niet voor heeft gezorgd dat Pixels by Es tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van u.

4. U verplicht zich de omstandigheden voor Pixels by Es zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

5. Pixels by Es garandeert nadrukkelijk niet dat alle door u gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

6. Voor alle fotografie op locatie geldt dat u zelf verantwoordelijk bent voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. U bent zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dat geval buiten geen foto’s wenst te laten maken. Pixels by Es denkt uiteraard graag mee en kan u daarin adviseren.

7. Na iedere fotoshoot maakt Pixels by Es een selectie van foto’s. Dit zal gebeuren naar beste inzicht en in de stijl van de fotografe. Een fotoshoot is pas afgerond, nadat deze selectie door Pixels by Es plaatsgevonden heeft. De fotografe beoordeelt zelf welke foto’s wel en niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Pixels by Es niet geschikt zijn om te tonen.

Artikel 5: Foto’s en albums

1. Digitale bestanden worden alleen in jpeg (overeenkomstig de opdracht in lage of hoge resolutie) geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze. De bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor uw eigen risico.

2. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal.

3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op u op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in uw macht komen.

4. Het is niet mogelijk om fysieke producten, zoals de albums ontworpen door Pixels by Es, te ruilen of retourneren. De producten zijn op maat, – en persoonlijk voor u – gemaakt.

5. De levertermijn van een album is afhankelijk van het gekozen materiaal en zal tijdig aan u worden gecommuniceerd.

6. Nabewerking wordt door Pixels by Es gedaan in de gebruikelijke stijl van de fotografe. Met nabewerking wordt globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede bedoeld. Nabewerking door u zelf is strafbaar volgens de Auteurswet 1912. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart u hiervan kennis te hebben genomen.

7. Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is Pixels by Es niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

8. Pixels by Es zal de bestanden 6 maanden bewaren en daarna verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk voor het downloaden en opslaan van de geleverde bestanden.

Artikel 6: Prijzen

1. Alle prijzen die Pixels by Es hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele  reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die Pixels by Es hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Pixels by Es te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Pixels by Es niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. Pixels by Es heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

5. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Pixels by Es op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

6. Prijzen zijn inclusief reiskosten tot 10 km rondom Putten. Daarbuiten bedragen de reiskosten € 0,35 per kilometer vanaf het Putten.

7. De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps.

Artikel 7: Betalingen en gevolgen van niet tijdig betalen

1. U moet het bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum aan Pixels by Es betalen, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt. Betaalt u niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Pixels by Es gerechtigd om het openstaande bedrag te verhogen met € 7,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Wanneer de betaling 30 dagen na de factuurdatum nog niet volledig is voldaan, is Pixels by Es genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

2. Wanneer u niet tijdig betaalt, mag Pixels by Es haar verplichtingen opschorten totdat u aan uw betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Pixels by Es verlangt minimaal 25% van het totaalbedrag als aanbetaling van de levering van de dienst en u zal voorafgaand aan de fotoshoot dit bedrag moeten voldoen, tenzij anders overeengekomen.

4. Weigert u uw medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Pixels by Es, dan bent u nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Pixels by Es te betalen.

Artikel 8: Annulering, verzetten en overmacht

1. Bij annulering van de fotoshoot door u tot 7 kalenderdagen vóór de afgesproken dag en tijdstip kan de fotoshoot eenmalig kosteloos verzet worden, waarbij de nieuwe datum bepaald wordt door Pixels by Es.

2. Als er geen nieuwe dag en tijdstip overeengekomen wordt of wanneer u binnen 7 dagen voor aanvang van de fotoshoot de datum verzet, wordt er 75% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht.

3. Pixels by Es heeft het recht de overeenkomst met u te ontbinden, indien u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Pixels by Es kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat u uw verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

4. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Pixels by Es haar verplichting naar u niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Pixels by Es er weer aan kan voldoen. Pixels by Es is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd. Er is sprake van overmacht wanneer zich onvoorziene situaties/omstandigheden voordoen: bij ziekte, extreme weersomstandigheden (regen, onweer), vervoersproblemen of materiële problemen.

5. Zolang het droog is kunnen er foto’s gemaakt worden. Bij regen is dit niet mogelijk, vanwege de apparatuur. Indien u besluit om, ondanks de regenachtige weersvoorspellingen, Pixels by Es toch te laten komen en de fotoshoot kan niet doorgaan in verband met de regen, dan bent u verplicht de kosten te betalen die Pixels by Es heeft moeten maken.

Artikel 9: Auteursrecht en publicatie

1. De auteursrechten, en alle andere rechten die door de Nederlandse wet aan fotografen toegeschreven worden, van alle fotoreportages blijven altijd in het bezit van Pixels by Es. Foto’s die geleverd worden hebben dus altijd auteursrechten van Pixels by Es. Mocht u foto’s willen publiceren, dan bent u verplicht om voorafgaand schriftelijke toestemming te vragen aan Pixels by Es.

2. Alle foto’s van Pixels by Es zijn auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor digitale bestanden. U bent nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pixels by Es. Publicatie is slechts rechtsgeldig bij een schriftelijke overeenkomst met Pixels by Es (licentie).

3. Beeldmateriaal van Pixels by Es mag slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van Pixels by Es openbaar gemaakt worden. Er dient altijd duidelijk bij de foto vermeld te worden: “Foto: Pixels by Es” of “Foto: www.pixelsbyes.nl”.

4. De ontvangen foto’s mogen gebruikt worden voor social media, mits Pixels by Es hierin getagd wordt volgens artikel 25 van het auteursrecht. Deze beelden mogen in geen enkel geval door u bewerkt worden. Hiermee worden onder andere (kleur)filters bedoeld. Volgens het auteursrecht is dit een strafbaar feit. Nabewerking van de foto’s blijft altijd bij de fotografe.

5. Indien er sprake is van een schriftelijke toestemming voor het gebruik van foto’s op internet, zal u er zorg voor dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter is dan 800 bij 533 pixels.

6. Pixels by Es houdt zich het recht voor om beeldmateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Wil u een specifieke foto niet online terug zien, kan dit overlegd met Pixels by Es worden.

7. Elk gebruik van een foto van Pixels by Es dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht of ander intellectueel eigendom van Pixels by Es. Bij inbreuk komt Pixels by Es een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Pixels by Es gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 270,-.

Artikel 10: Klachten, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

1. U dient een door Pixels by Es geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken. Tekortkomingen moeten binnen tien werkdagen schriftelijk aan de fotograaf worden gemeld. U kan hiervoor een mail sturen naar [email protected].

2. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen of de fotograaf (schade)claims op te leggen.

3. U bent tijdens de fotoshoot zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor uzelf en uw eigendommen. De fotografe is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade aan uzelf of uw eigendommen.

4. Bij ontevredenheid zal er een nieuwe afspraak gemaakt worden om het gewenste doel te bereiken, mits u binnen tien werkdagen een officiële klacht hebt ingediend zoals aangegeven in lid 1.

5. Uw foto’s zijn persoonlijk voor u gemaakt. Teruggave van geld is daarom in geen enkel geval een optie.

6. Pixels by Es geeft geen geld terug wanneer een fotoshoot niet goed verloopt. U weet dit en u bent zich hier bewust van. Tevens bent u zich ervan bewust dat er een betaling plaatsvindt, zodra een datum is vastgezet voor de fotoshoot.

7. Overmacht kan ook gebeuren wanneer u of uw gezin ziek is of er onverwachts een noodsituatie is, waardoor de fotoshoot niet plaats kan vinden. Pixels by Es denkt dan graag in oplossingen met u mee en bekijkt of er nieuwe mogelijkheden voor de fotoshoot zijn.

Artikel 11: Overgang van rechten

1. Rechten van u uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Pixels by Es.

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Pixels by Es is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.